Huurvoorwaarden 2018 Ervaar Brabant

1.    Algemeen

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op het verhuren van fietsen en alle aanbiedingen en overeenkomsten die hierop betrekking hebben, door ondernemers van Ervaar Brabant.

1.2 Onder de door de ondernemers van Ervaar Brabant verhuurde fietsen wordt mede verstaan alle toebehoren en accessoires, hierna te noemen het verhuurde.

2.    Prijzen en betaling

2.1 Het huurtarief dient voor aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden, tenzij schriftelijk in het afnameformulier anders is overeen gekomen.

2.2 De door  de ondernemers van Ervaar Brabant vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.    Levering en terug bezorging

Huurder dient het verhuurde op het adres van de ondernemer van Ervaar Brabant op te halen en op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij deze ondernemer terug te brengen, tenzij anders overeengekomen.

4.    Duur

De in de overeenkomst genoemde huurperiode begint op de dag waarop het verhuurde ter beschikking van de huurder wordt gesteld en eindigt bij terug bezorging van het verhuurde. De huurprijs per dag geldt van 08.00 uur tot 21.00 uur.

5.    Controle gehuurde zaken

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, en het verhuurde op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient huurder dit terstond bij de ondernemer van Ervaar Brabant te melden.

6.    Verplichtingen huurder

6.1 De huurder dient het verhuurde zorgvuldig te behandelen en gebruiken en mag geen veranderingen aan het verhuurde aanbrengen.

6.2 Gedurende de huurperiode mag de het verhuurde niet worden uitgeleend aan derden.

6.3 Boetes en verkeersovertredingen komen voor rekening van de huurder.

6.4 Het laadvermogen mag niet worden overschreden, geen personen op de bagagedrager. Schades of bekeuringen als gevolg van overlading komen voor rekening van de huurder. 

7.    Schade en gebreken

7.1 Gedurende de tijd tussen het moment dat het verhuurde door de huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het verhuurde voor rekening en risico van de huurder.

7.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het verhuurde, alsmede diefstal van het verhuurde, terstond aan de ondernemer van Ervaar Brabant te melden.

7.3 Veranderingen en/of reparatie aan het verhuurde mogen uitsluitend door of in opdracht van de ondernemer van Ervaar Brabant te worden verricht.

8.    Aansprakelijkheid

8.1 De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan het verhuurde. Bij vermissing of diefstal van het gehuurde stelt de ondernemer van Ervaar Brabant de huurder aansprakelijk.

8.2 Te vrijwaren terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de ondernemer van Ervaar Brabant in deze voorwaarden is uitgesloten.

9.    Opzegging / beëindiging

9.1 De huurovereenkomst kan door de ondernemer van Ervaar Brabant met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. In alle overige gevallen kan de ondernemer van Ervaar Brabant de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 dag. Huurder is alsdan verplicht het verhuurde terstond aan de ondernemer van Ervaar Brabant te retourneren. Indien huurder dit nalaat heeft de ondernemer van Ervaar Brabant het recht het voertuig terug te halen.

9.2 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het verhuurde in dezelfde staat waarin het is afgegeven ter beschikking van de ondernemer van Ervaar Brabant te worden gesteld. Indien het verhuurde gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, is de ondernemer van Ervaar Brabant gerechtigd de reparatiekosten in rekening te brengen.

9.3 Bij opzegging van de overeenkomst binnen 24 uur van de aanvang van de overeengekomen huurperiode dan brengt de ondernemer van Ervaar Brabant 100% van de huurkosten in rekening.

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de ondernemers van Ervaar Brabant is het Nederlands recht van toepassing.

 

Arrangementen
Voorwaarden - Cookies